اقتصاد عشق

زمانیکه بعنوان نویسنده در مجله فورچون کار می‌کردم بیشتر اعضای تحریریه نشریه را زنان مجرد تشکیل می‌دادند. البته آنها از این تجرد خوشحال نبودند و برای من از تجربه‌های بد خود ضمن ملاقات با مردان تعریف می‌کردند، مردانی که به آنها خیانت کرده یا بعد از یکی دو قرار ناپدید می‌شدند. حتی بعضی از این زنان می‌گفتند که اصلا هیچکس به آشنایی و قرار با آنها ابراز تمایل هم نمی‌کند. در مقابل اما من و سایر مردان کارمند مجله عموما متاهل یا در رابطه‌های جدی و بلندمدت بودیم.
سوال اینجاست که چرا امروزه آشنایی و برقراری رابطه عشقی برای زنان خیلی سخت‌تر از مردان است؟