20.7 C
تهران
دوشنبه 10 مهر 1402 ;ساعت: 04:18
کافه لیبرال

در بارۀ معنی تاریخ ـ کارل پوپر

(رهایی خویشتن از طریقِ آگاهی) ـ کارل پوپر

برگردان: آرمین لنگرودی

یادداشت مترجم: ترجم ۀ این سخنرانیِ پوپر را من سالها پیش آغاز نموده بودم که به سببِ گرفتاریهای شخصی نیمه کاره و ناتمام ماند. در جریانِ تالشهای اخیر برای جاندادنِ دوباره به یک گفتمانِ ملی ـ دمکراتیک و کشمکش بر سر چگونگیِ برداشت ما از تاریخِ کنونیِ ایران، من بار دیگر به یادِ این نوشته اُفتاده و کمر به اتمام و انتشار آن بستم. یکی از ویژگیهای برجسته این جزوه، بررسیِ شیو ۀ برخوردِ دینی به مفهومِ تاریخ، ریشههای آن و رابط ۀ آن با دیگر بینشهای رُمانتیک ـ از جمله مارکسیسم ـ است، بینشهایی که اگرچه خود را مذهبی نمیدانند، ولی در تار و پودِ متدولوژی آن گرفتار ماندهاند. من به راستی بر این باورم که این جزوه برای شرایطِ امروزیِ ایران و بررسیِ شیوۀ روشنفکران ما در پرداختنِ به این شرایط و نتیجتاً پاسخ ما به پرسشِ از » کجا آمده و به کجا میرویم؟« همچنان زنده، پرمایه و آموزنده است، بطوریکه من در هیچ کجایِ آن نیازی به افزودنِ یادداشت یا توضیحی ندیدم. باشد

که آموزشهایِ این نوشته به روشنگریِ بیشتر در باورهایمان کمی یاری رساند.

آرمین لنگرودی، بهار ،۲۰۱۹ وین

دانلود متن کامل
دانلود متن کامل

—————————

لینک کوتاه: https://bit.ly/3RlHnIl

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

زرتشت – آیین نوآوری

cafeliberal

معرفی کتاب: کیستی ما، و چیستان دین های ایرانی؛ آرمین لنگرودی

cafeliberal

گره‌ای بنام فلسطین: از فلسطین چه می‌دانیم؟

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید