دکتر جواد طباطبایی: ایران چیست؟ (۳)

قاسم غنی ماجرایی را در دیدار رضاشاه از ترکیه نقل می‌کند که آتاتورک به رضاشاه می‌گوید: «شما هم این خط عربی را دور بریزید (که البته عربی نیست) و خودتان را راحت کنید و بند ناف‌تان را از آن قطع کنید.» رضاشاه می‌گوید: «وضع ما با شما فرق می‌کند. شما که ملت نیستید و پیشینه‌ی فرهنگ ملّی ندارید.» محترمانه این را می‌گوید، بعدا قاسم غنی این‌جا اضافه می‌کند که حظ کردم از واکنش اعلی‌حضرت که گفت وضع ما با شما فرق می‌کند و ما مثل شما نیستیم. شما می‌توانید قطع کنید چون چیزی ندارید برای حفظ کردن. البته که در ایران این کار شدنی نبود. در آنجاها که از بالا این ارتباطات را قطع کردند، دولت خواست زبانی را زبان ملّی کند و بقیه را از بین برد. ما زبان ملی داشته‌ایم و زبان‌های محلی را از بین نبرده‌ایم چون نیازی نبوده است. این تبلیغات جدیدی است که بعضی از … ادامه خواندن دکتر جواد طباطبایی: ایران چیست؟ (۳)