لیبرالیسم با جان جهان چه می کند؟

پس از عبور از عصر ایمان در قرون وسطی و رنسانس کم کم بشر به خودمختاری انسانگرایانه تن می دهد و در مسیر راسیونالیسم(خِردگرایی)به تفکر انتقادی در باب سنت دست می یابد که ناگزیر به سمت لیبرالیسم(آزادیگرایی)میل می کند.لیبرالیسم که از پایه های اساسی تمدن مدرن است به نوبۀ خود در عرصه های گوناگون پنجگانه هستیِ بشر را متحول میکند: