متفکران چپ نو، راجر اسکروتن

متفکران چپ نو، راجر اسکروتن مترجم: بابک واحدی انتشارات مینوی خرد ریسمانی که نخستین و تأثیرگذارترین آثارِ فوکو را به هم پیوند می‌دهد جست‌وجو برایِ ساختارهایِ پنهانِ قدرت است. پشتِ هر عملی، هر نهادی و پشتِ خودِ زبان قدرت آرمیده است، و هدفِ فوکو پرده برداشتن از آن قدرت و ازاین‌طریق رهانیدنِ قربانیانِ آن است. او در ابتدا روشِ کارش را ”باستان‌شناسیِ دانش ” خوانده بود، و موضوعِ کندوکاوش را حقیقت- حقیقت به‌مثابه محصول (و نه تولیدکننده‌ی) “گفتمان”، که هم قالب و هم محتوایش را از زبانی می‌گیرد که محملِ آن است. در همین‌جا مسأله‌ای پیش می‌آید، و معلوم می‌شود که صرفاً مسأله‌ای واژگانی نیست. منظور از”دانش”ی که می‌توان با تجربهٔ نو آن را برانداخت، یا “حقیقت”ی که فقط در چهارچوبِ گفتمانی که آن را قاب گرفته، وجود دارد، چیست؟ “حقیقتِ” فوکو در جهان مستقل از آگاهیِ ما از آن وجود ندارد بلکه مخلوق و بازمخلوقِ “گفتمان”ی است که از … ادامه خواندن متفکران چپ نو، راجر اسکروتن