معرفی کتاب: خوانش سریانی ـ آرامی قرآن، اثر کریستف لوکزنبرگ

یکی از تازه ترین کارهای با ارزش داریوش بی نیاز که اخیرا منتشر شده، ترجمه کتاب «خوانش سریانی ـ آرامی قرآن» نوشته ی «کریستف لوکزنبرگ» از آلمانی به فارسی است. این کتاب که از مهمترین پژوهش ها در رده کتاب های مذهبی شناخته شده، به وسیله «انتشارات فروغ ـ کلن» منتشر شده است.