« یک کلمه » با مُدّعی!( محمد امینی و ادعاهایش) ، علی میرفطروس

* وظیفۀ روشنفکران واقعی ، برخوردِ متین و متمدّنانه با « اندیشه های دلیر » یا « دلیریِ اندیشه »  است . انجام این وظیفه است که صفِ روشنفکرانِ واقعی را از صفِ سرکوب گرانِ  اندیشه   متمایز  می کند. * در طرحِ « برف های خونین » قرار بود که شاه را – بهنگام سفرِ زمستانی اش به سوئیس – ترور کنند! * رویدادِ خونینِ « محوطۀ کاخ سفید » بهنگام سفرشاه به آمریکا  نقطۀ عطفی در تحوّلات منجر به انقلاب اسلامی بود و سیاست های دولت کارتر علیه شاه  را نشان  داد . سنای آمریکا، دولت کارتر را متهم کرد که عَمداً و آگاهانه از تظاهرات خشونت بارِ مخالفان  جلوگیری نکرد تا  شاه را در افکارعمومی ، ضعیف و متزلزل  جلوه دهد. *رهبران « سازمان احیاء » چه نقشی  در رویدادِ خونینِ محوطۀ کاخ سفید داشتند؟ *** از همه محروم تر  خُفّاش بود کو  عدویِ آفتابِ  فاش بود (مثنوی مولوی،دفترسوم) تاریخِ دگراندیشی در ایران« یکی داستان ست پُرآب … ادامه خواندن « یک کلمه » با مُدّعی!( محمد امینی و ادعاهایش) ، علی میرفطروس