13.9 C
تهران
جمعه 17 آذر 1402 ;ساعت: 11:50
کافه لیبرال

کودتا

یادداشت و تحلیل

در مذمت ارزش‌گذاری ذاتی برای روش‌های دگرگونی سیاسی

cafeliberal
هیچ‌کدام از روش‌های دگرگونی سیاسی اعم از انقلاب، اصلاحات، و حتی کودتا، فی‌نفسه هیچ بار ارزشی مثبت یا منفی ندارند. بلکه، بسته به روندها، هزینه‌ها و نتایج، قابل سنجش و ارزیابی هستند. جریان موسوم به اصلاحات و برخی دیگر از جریان‌های شریک در شورش موسوم...
علی میرفطروس

سیّد ضیاء ؛ «مردِ اوّل یا مردِ دوم کودتا»(بخش دوم)، علی میرفطروس

cafeliberal
تاریخ معاصر ایران چونان آئینۀ شکسته ای است که تصاویرِ کج وُ معوجی از چهره های سیاسی ارائه می دهد، خصوصاً که این« آئینه» به زنگارِ ایدئولوژی های فریبا (چه دینی و چه لنینی) نیز آغشته است . بر ما است که با روانی روشن...
علی میرفطروس

سیّدضیاء ؛«مردِ اوّل یا مردِ دوم کودتا»(بخش نخست)، علی میرفطروس

cafeliberal
   صدمین سالِ رویدادِ سوم اسفند1299 و فراز آمدنِ رضا خانِ سردار سپه  به پادشاهی، فرصتی بود تا بسیاری از پژوهشگران به چگونگی این رویدادِ بزرگ و سرنوشت ساز  بپردازند. در بارۀ مفهوم «کودتا » و  إتلاقِ آن به رویداد سوم اسفند-چنانکه سید ضیا طباطبائی نیز...
علی میرفطروس

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکترآبراهامیان،بخش 2،علی میرفطروس

cafeliberal
بخش دوم بخش نخست *ارزیابی منابع،ارزش علمی و آکادمیک یک تحقیق را برجسته می کند.دربارهء قیام 30تیر آبراهامیان-اساساً- روایتِ اخیرِنورالدین کیانوری و پیروانش راتکرارکرده است.پُرسش این است:حزبی که تاآخرین لحظات،مصدّق را«عامل امپریالیسم»،«نمایندهء استعمار»و«پیرمردِمکّار»می دانست در قیام 30تیر چگونه می توانست ازمصدّق حمایت کندتابه قول آبراهامیان«نقش تعیین...
علی میرفطروس

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکترآبراهامیان:علی میرفطروس

cafeliberal
بخش نخست : *آبراهامیان معتقداست که«آمریکادراوایل سال1950خطرحزب توده راجدّی نمی گرفت».اوفراموش می کندکه این«عدم جدیّت»ناشی ازآن بودکه سازمان سیا درسال1949تأسیس شده بودوبه عنوان یک«سازمان نوپا» دراوایل سال 1950هنوزامکانی برای ارزیابی قدرت حزب تودهء ایران نداشت.ضعف اطلاعاتی آمریکا درآن زمان چنان  بودکه حتّی نتوانست دربارهء سلطهء شوروی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید