28.9 C
تهران
یکشنبه 7 خرداد 1402 ;ساعت: 13:16
کافه لیبرال

ساموئل هانتینگتون و توسعۀ سیاسی(دموکراسیزاسیون)

📍هانتینگتون بعد از بیان ویژگی ها و پیش شرط های دموکراسیزاسیون به اولویت های آن می پردازد. به عبارت دیگر، هانتینگتون در صدد آن است تا رشد و تحکیم دموکراسی را در چند مرحله پیاده نماید تا ورود یک دفعه ای آن باعث آشوب و هرج و مرج نگردد.‏

1️⃣از نظر هانتینگتون اولین و مهمترین مسئله برای کشور های جهان سوم شکل گیری یک هویت ملی است. از نظر او شکل گیری هویت ملی به معنی از بین رفتن خرده هویت ها نیست. بلکه خرده هویت ها خود یکی از پیش شرط های پذیرش دموکراسی است. از نظر هانتینگتون شکل گیری هویت ملی از آنجا اولویت دارد که هویت ملی باعث توافق همگانی در شکل دهی یک نهاد ملی است. تا زمانی که هویت ملی شکل نگیرد امکان پذیرش دموکراسی به وجود نخواهد آمد. هویت ملی و همگرایی و وجود ارزش ها و عناصر مشترک فرهنگی و اجتماعی باعث می شود که مردم بتواند بر سر توافق دموکراسی با هم به تفاهم برسند. بنابراین هویت ملی در عصر تکثر هویت ها مهم و اساسی می باشد. اما فهم وارونه نباید از هویت ملی داشت. شکل گیری هویت ملی به معنی نفی خرده هویت ها نیست بلکه هویت ملی به معنی حفظ خرده هویت ها و تعریف ارزش های مشترک برای جامعه است. ارزش های مشترکی که ممکن است در تمام خرده ها فرهنگ های موجود در جامعه وجود داشته باشد.

2️⃣دومین اولویت از نظر هانتینگتون در کشور های جهان سوم نهاد سازی است.از آنجایی که در کشور های جهان سوم فساد گسترده وجود دارد، خشونت غیر مشروع در تمام سطوح جامعه جریان دارد و رویاروی بازیگران سیاسی به شکل عریان می باشد نیازمند نهادی می باشیم که بتواند این مسائل مذکور را مدیریت نماید. به عنوان مثال؛ تنها یک نهاد ملی و به قول هانتینگتون یک دولت نهادمند می تواند خشونت ها را از سطح جامعه جمع نماید. البته باید گفت که هانتینگتون شکل گیری هر دولت را نمی خواهد بلکه او بیان می دارد که دولت در کشور های جهان سوم باید نهادمند گردد. در غیر آن امکان رشد دموکراسی و تحکیم آن وجود نخواهد داشت.‏

3️⃣سومین و آخرین مسئله از نظر هانتینگتون افزایش مشارکت سیاسی است. هانتینگتون بیان می دارد.مشارکت سیاسی قبل از شکل گیری یک دولت نهادمند باعث آشوف و هرج و مرج می شود. به همین خاطر مشارکت سیاسی باید در آخرین مرحله قرار بگیرد.‏ مشارکت سیاسی علاوه بر این که یکی از ارکان مهم دموکراسی است. باعث تحکیم دموکراسی و تقویت نهاد های دموکراتیک نیز می شود.بنابراین مشارکت سیاسی آخرین مرحله و اساسی ترین مسئله برای رشد دموکراسی و توسعه سیاسی است.

 

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

محافظه‌کاری و رژیم سیاسی، سر راجر اسکروتن

cafeliberal

اسپینوزا  چه گفت که حکم تکفیرش را جامعه یهودیان منتشر کرد؟

cafeliberal

بنیان‌های نظری ناسیونال لیبرالیسم

cafeliberal

کاربرد قهر یعنی: زوال قدرت

cafeliberal

ملتی که تاریخ خودش را می‌دانست؛ ولی آن را تکرار می‌کرد!

cafeliberal

سرآمدان فطری،روشنفکران و دولت, هانس هرمان هوپ

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید