14.9 C
تهران
چهارشنبه 2 فروردین 1402 ;ساعت: 00:44
کافه لیبرال

اسلامگرایی

یادداشت و تحلیل

گزینش میان اسلامگرایی، مارکسیسم، ایرانشهری

cafeliberal
در طول تاریخ شخصیت ها نقشی ایفا می کنند که درپرورش آن، خود مداخله حساسی نداشته اند. این شخصیت ها اغلب در نگاه همگانی «خوب و مثبت» تلقی میشوند حال آنکه به گفته نیچه آنها برای سترون کردن بشریت عمل می کنند و اخلاق آنها...
لیبرالیسم

ریشۀ رد و انکار لیبرالیسم درون دموکراسی؟

cafeliberal
ریشۀ رد و انکار لیبرالیسم درون دموکراسی به عنوان یکی از مبانی اصلی دموکراسی از کجا می آید؟ یکی از معمولترین مخالفان و رد کنندگان این مبانی تئوریک چپها و کمونیستها هستند. یعنی این عدم رشد فرهنگ دموکراتیک که ما بدانیم برای دموکرات بودن کشورمان...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید