22.8 C
تهران
چهارشنبه 5 مهر 1402 ;ساعت: 21:08
کافه لیبرال

تولد فردگرایی مدرن با قهرمان رنسانس، لئوناردو داوینچی

🔅تولد فردگرایی مدرن با قهرمان رنسانس، لئوناردو داوینچی🔅

🎨در رنسانس فردگرایی انسان مدرن متولد میشود و در اومانیسم غربی به اوج می رسد.در داوینچی بی تابی و ابراز وجودی نمایان است که مشخصۀ دوران نوزایی بود.

او خودآموخته و خود رای بود و سمبل اعتقاد عمیق به بشر در وضع موجود.مردان نابغۀ  و خودساختۀ رنسانس چون داوینچی می خواستند به یاری حواس جسمانی شان بشر و طبیعت را به درستی لمس کنند.

او نابغه بود و مظهر اعتقاد به هوش ذاتی بشر.نکته مهم تفکر رنسانس این بود که هر بشری تمام دستاوردهای بشری را در خود دارد و توان نامحدودی در خویش نهفته دارد که لازم نیست با ایثاری راهبانه در سراسر زندگیش به یک نوع کار اشتغال ورزد.

📍لئوناردو مردی از میان تودۀ مردم بود که همه چیز را به شیوۀ خودش می دید و توجه زیادی به آموزه های پیش کسوتان نشان نمیداد.این نوع تغییر بزرگی در تفکر رنسانس را نمایندگی می کرد که مرجعیت کلیسا و غیر را به چالش می کشید و به تماس مستقیم با طبیعت و کالبدشکافی بدن برای شناخت تمایل داشت و این تمایل را جانشین مکتب مدرسی قرون وسطا کرد.

🔅لئوناردو کاشف بود:او مردی بود که در جزئیات طبیعت معنایی را می یافت که قرن ها نادیده گرفته شده بود.او دنیا را از ورای طرح های خود می دید و خطوط برجسته طبیعت را با رنگهایی که به کار می گرفت،نشان می داد.قدرت بینایی نوین او در ساختمان چیزهایی نفوذ می کرد که در پس ظاهر آنها پنهان بود.او به استخوان زیر عضله چنان توجه داشت که به پرداخت رنگ پوست.

برای دوره ای که تعلیمات مذهبی و دُگم توماس آکویناس قدیس حکمفرما بود،لئوناردو #عقل_سلیم را به ارمغان آورد.

🔰زمانی که تفکرات مقدم بر تجربه و مطلقگرا هنوز راهنمای تمام افکار بود،لئوناردو کشف بسیار مهمی داشت:

🔸او دریافت که عالم طبیعت به تفصیل با ما سخن می گوید و تنها به یاری جزئیاتی که با ما در میان می گذارد می توانیم به طرح یا نیت بزرگ آن پی ببریم.این کشف پایۀ علوم مدرن از ساختتار اتم تا توارث است.در دید نقاشان پیشین رنسانس جزئیات طبیعت صحنه ها را از هم متمایز میسازد و به هر یک معنا می دهد.

کار سترگ داوینچی این بود که این کشف را از کارگاه به آزمایشگاه آورد.او موجب شد چشم هنرمند ،در مورد جزئیات معنادار،به بخشی از ابزار کار دانشمند بدل شود.

بینش او  همیشه آنی و شگفت آور بود او پیش از کپرنیک نوشت:”خورشید حرکت نمیکند”  .او صدا و نور زا مثل موج می دانست.او پیش از گالیله دریافت که حرکت دائمی ناممکن است.او حلقه سالانه عمر درخت و قدمت سنگواره ها را تشخیص داد.

لئوناردو دوست ماکیاولی(بنیانگذار سیاست مدرن و سکولار)و پاتچولی و هم عصر مارتین لوتر و کریستف کلمب بود.

🔅در آن عصر سرمست نوزایی او نمونه نخستین جستجوگر مصمم ناشناخته ها بود،مردی با نبوغ با شیوه ایی شگرف به عالم صغیر درون و عالم کبیر بیرون خیره گشته بود که بی سابقه بود.

📚برگرفته از سنت روشنفکری در غرب

@cafe_andishe95

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

لیبرالیسم و آزادی مذهب

cafeliberal

جان لاک و طبیعت بشر

cafeliberal

لیبرالیسم و آزادی

cafeliberal

آراء فلسفی کانت پیرامون دین و ارتباط آن با فلسفه اخلا‌ق

cafeliberal

پلورالیسم از نگاه سِر آیزایا برلین

cafeliberal

آزادی انتخاب

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید