22.8 C
تهران
جمعه 7 مهر 1402 ;ساعت: 11:01
کافه لیبرال

اقتصاد اتریشی چیست؟

چكيده: آشنایی با اصول و مبانی یک مکتب فکری مهم‌ترین و اساسی‌ترین گام جهت شناخت آن مي‌باشد؛ اما اقتصاد اتریشی از جمله جريان‌های فکری است که سخن گفتن از مبانی آن کار چندان ساده ای نیست.

وجود گستره ای تاریخی از آراي توماس اکویناس قدیس در قرن 15 تا کارل منگر در قرن 19 و اندیشمندانی چون باورک، میزس، هایک و سایرین در کنار حاکمیت اقتصاد متعارف باعث گردیده تا اجماع بر اصول این مکتب دشوار شود. با این همه سه اصل فردگرایی روش شناختی، ذهن گرایی روش شناختی و فرآیند گرایی از جمله مفاهیمی است که در بین اندیشمندان این مکتب مشترک بوده و وجه تمایز آنها با سایر مکاتب اقتصادی محسوب مي‌شود. این مقاله ضمن ارائه تاریخچه‌اي مختصر از سیر تحول این اندیشه برآن است تا به تببین این سه اصل اساسی علم اقتصاد اتریشی بپردازد.

تاریخچه:

اگرچه به‌هنگام بررسی تاریخچه مکتب اقتصاد اتریشی نباید ازاندیشه های ژرف توماس اکویناس قدیس در خصوص اهمیت کنش انسانی غافل شد، اما سرآغاز مکتب اقتصاد اتریشی به آراي کارل منگر(1921-1840) در کتاب «اصول علم اقتصاد» (1871) وی باز مي‌گردد. منگر در ابتدا با ارائه نظریه ارزش برپایه مبانی ذهن گرایی روش شناسانه در نقش یک انقلابی مارژینالی ظاهر شد؛ لیکن بعدها توانست با طرح نظریه عمومی خود درباره کنش انسانی، مساله اقتصادی انسان‌ها را از آنچه اقتصاد نئوکلاسیک تخصیص بهینه منابع محدود مي‌دانست، فراتر ببرد. در واقع منگر با قبول اصول اقتصاد آزاد کلاسیک واصول فردگرایی روش شناسانه تصویری از اقتصاد ارائه کرد که پس زمینه‌اش انتخاب افراد بود. اگر چه بسیاری از استدلال‌های نئوکلاسیکی را مي‌توان از نوشته های منگر استخراج کردولی توجه به نظرات وی در خصوص وجود و عملکرد نهادهای خودجوش و اهمیت فرآیند تعادلی به جای نقطه تعادل ونیز تئوری شناخت، حکایت از خلاقیت وی در ایجاد تفکری جدید در اقتصاد دارد.

اندیشه‌های منگر بعدها باتلاش دوتن از دانشجویان وی به نام‌های «اوگن فن بوم- باورک» و «فردریش فن ویزر» بسط یافت. ویزر در معروف‌ترین کتاب خود «ارزش طبیعی» تلاش نمود تا مفاهیم ضمنی نظریه ارزش منگر را بسط دهد. وی با استفاده از هزینه فرصت قرائتی جدید از قانون مطلوبیت ارائه داد.

نظریه اولیه سرمایه در اقتصاد اتریشی عمدتا برگرفته از نوشته‌های باورک است. وی با ارائه تحلیلی از سرمایه و بهره گام مهمی در این خصوص برداشت. نظریه بهره‌اي که باورک بر پایه رجحان زمانی ارائه کرد درکنار معرفی واژه «مدت زمان متوسط تولید»توانست تا بین قابلیت تولید و فرآیندهای آن ارتباط برقرار کند. وی نشان داد که ساختار سرمایه همگن نیست و رشد اقتصادی تنها به افزایش سرمایه بستگی ندارد، بلکه به مدت زمان تولید نیز وابسته است.

پس از آن «لودویگ فن میزس» و «فردریش آگوست فن‌هایک» در چارچوب سنت اتریشی به ارائه تحلیل‌هایی درخصوص ادوار تجاری و عدم امکان محاسبه در اقتصاد سوسیالیستی پرداختند. میزس در ابتدا با انتشار «نظریه پول و اعتبار» توانست تا نظریه ارزش منگر را در قالب نظریه پولی خود احیا نموده و قرائت جدیدی در مقابل نظریه مقداری پول ارائه دهد به علاوه نظریه منشاء پول منگر را نیز بسط دهد. میزس علاوه بر شهرت در نظریه پولی، مخالف سرسخت سوسیالیسم نیز بود و اعتقاد داشت که بدون قیمت‌های بازار محاسبه اقتصادی امکان‌پذیر نیست و از آنجا که دنیای واقعی دایما با تغییرات مداوم مواجه است؛ لذا محاسبه اقتصادی بر پایه مفروضات سوسیالیستی غیر ممکن است. مقاله وی در سال 1920 با عنوان «محاسبه اقتصادی در کشورهای مشترک‌المنافع سوسیالیستی» کوششی بر اثبات این مدعا بود. ‌هایک نیز علاوه بر بسط نظریات اقتصاددانان اتریشی قبل خود در خصوص علت ادوار تجاری، خطرات گسترش اعتبارات و عدم محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی نظریه مهمی در خصوص شناخت ارائه نمود. اگرچه اقتصاد اتریشی روند رو به گسترش خود را مدیون تلاش‌های صاحبنظران بسیاری است؛ لیکن جایزه نوبل‌هایک در سال 1974جان تازه‌اي به کالبد آن بخشید.بعدها این مکتب در سایه نظریه پردازانی چون رتبارد، لاخمان وکزنر بسط و توسعه یافت.

مبانی سه‌گانه اقتصاد اتریشی:

فردگرایی روش شناسانه: انسان موجودی است صاحب اختیار، بنابراین در مقابل گزینه‌های پیش روی خود دست به انتخاب مي‌زند و برای دستیابی به اهدافش از وسایل گوناگون بهره مي‌گیرد؛ اما این انتخاب‌ها بر چه اساسی صورت مي‌گیرد؟ به عبارت دیگر در یک رابطه علی، علت هر انتخاب چیست؟ علم اقتصاد اتریشی انتخاب را نوعی کنش انسانی مي‌داند که طی آن یک بدیل با مطلوبیتی کمتر با بدیلی دیگر با مطلوبیت بیشتر مبادله مي‌شود. لذا اقتصاد چیزی فراتر از مطالعه کنش انسانی نیست.علم اقتصاد اتریشی تاکید ویژه‌اي برفرد دارد؛ چرا که فرد منشا کنش انسانی است و قادر است تا کنش‌های منحصری ارائه دهد پس به تعداد افراد مي‌توان انتخاب‌های متفاوت داشت. به عبارت دیگر همواره طیفی گسترده از ‌ترجیحات فردی متمایز از هم وجود دارند که الزاما هم راستا نبوده و حتی در برخی مواقع در تضاد با یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل همسو ساختن کنش‌ها و خواسته‌ای متفاوت انسانی مهم‌ترین مساله اقتصاد محسوب مي‌شود. برای مثال هنگامی که فرد برای خرید کالایی به فروشگاهی مي‌رود از نیاز خود و چگونگی رفع آن مطمئن است؛ در حالی که از وجود آن کالا برای عرضه در فروشگاه مطمئن نیست. در واقع تمایل خریدار به خرید کالا الزاما به معنای تمایل فروشنده به عرضه کالا نیست. این شرایط نااطمینانی که فرد در آن به سر مي‌برد، نتیجه متغییر بودن کنش‌های انسانی از فردی به فرد دیگر است. در اینجا مساله اصلی چگونگی همسو ساختن این کنش‌ها است.

رویکرد دیگر علم اقتصاد اتریشی نسبت به پیچیدگی و تنوع کنش انسانی دال بر عدم امکان استفاده از ابزار ریاضیات برای تبیین و تحلیل واقعیات اقتصادی است. در شرایطی که برخی از اقتصاددانان متعارف نظریه اقتصادی را تقریبا مترادف اقتصاد ریاضی مي‌دانند، اقتصاددانان اتریشی معتقد به ناتوانی ریاضیات در فهم کنش‌های پیچیده انسانی هستند. در واقع در خوشبینانه‌ترین حالت ریاضیات تنها می‌تواند چگونگی وقوع پدیده‌ها را توضیح دهد؛ ولی هرگز قادر به پیش‌بینی آینده نیست.

با اینکه اهمیت کنش انسانی در اقتصاد مورد تایید همه اقتصاددانان اتریشی است؛ اما رویکردهای متفاوتی نسبت به آن وجود داشته و دارد به گونه‌اي که هر کدام نتایج متمایزی را از نظریه کنش انسانی استخراج نموده‌اند. برای مثال منگر ازاصل کنش انسانی جهت تبین کالاهای واسطه استفاده نمود؛ در حالی که میزس به استناد کتاب «کنش انسانی» خود که در سال 1949در ایالات متحده آمریکا انتشار یافت به تحلیلی در باره بازارها و قیمت‌گذاری بازار، نظریه پول و بهره و سرمایه و نقد مدل سازی آماری پرداخت. از سوی دیگر ‌هایک با تاکید بر اهمیت کنش انسانی نظریه شناخت و امکان‌ناپذیری محاسبات سوسیالیستی را مطرح کرد و سال‌ها بعد رتبارد با اضافه نمودن دو اصل بدیهی دیگر به اصل کنش انسانی امکان درک بهتر و دقیق‌تر از آموزه‌های علم اقتصاد اتریشی را فراهم ساخت.

از آنجا که هدف این مقاله معرفی مبانی اصلی است، لذا در جدول فرد گرايي روشن شناسانه مفروضات و نتایج مشترک بین نظریه‌پردازان اقتصاد اتریشی در خصوص کنش انسانی آورده شده است.

ذهن‌گرایی روش شناسانه: دانستیم که کنش‌های انسانی از اهمیت بسیاری در مبانی اقتصاد اتریشی برخوردارند. اما خاستگاه کنش انسانی چیست؟ به عبارت دیگر افراد که خود عاملان کنش انسانی محسوب مي‌شوند بر چه اساسی دست به انتخاب‌های متمایز مي‌زنند؟ در پاسخ به این سوال علم اقتصاد اتریشی به نقش ذهن انسان در تحقق کنش مي‌پردازد. کنش‌های انسانی و انتخاب‌ها بر پایه مقیاس‌های ارزشی افراد صورت مي‌گیرند و این ارزش‌ها از ذهن افراد منتج مي‌شود. بنابر این افراد مجموعه ارزش‌هایی خلق مي‌کنند و براساس آنها تصمیم مي‌گیرند که کاملا منحصر به فردند. به همین دلیل کنش‌های انسانی افراد متفاوت است؛ چون از ارزش‌های ذهنی متمایز نشات مي‌گیرد. تصمیم‌گیرنده اقتصادی نیز بر پایه همین ارزش‌های ذهنی دست به انتخاب مي‌زند پس این ارزش‌های ذهنی است که ارزش اقتصادی را ایجاد مي‌کند و لحاظ نمودن معیارهای دیگر برای ارزش که از صفات ذاتی کالا یا نهاده‌های تولید به کار رفته در آن منتج شود، ممکن نیست. این نکته یکی از مهم‌ترین وجوه افتراق نظریه ارزش در اقتصاد اتریشی با سایر مکاتب اقتصادی است.از سوی دیگر چون ارزش‌ها زاییده ذهن منحصر به فرد افراد است پس هیچ ارزشی بر دیگری برتری ندارد. لذا از دیدگاه اقتصاد اتریشی این ارزش‌ها قابل داوری نیستند. ضمنا به دلیلی پیچیدگی ذهن در قالب مدل‌های ریاضی نیز نمی‌گنجند؛ ولی داده‌های اولیه اقتصاد و علوم اجتماعی محسوب مي‌شوند.انسان موجودی است که در بستر زمان زندگی مي‌کند. بنابر این ارزش‌های برخاسته از ذهن وی هم در طول زمان ثابت نمي‌ماند. انتخاب‌ها و تصمیمات اقتصادی او نیز از دوره‌اي به دوره دیگر تغییر مي‌کند. تصمیمی که در یک دوره از زمان به عنوان بهترین انتخاب مطرح است؛ الزاما در دوره‌های بعدی بهترین انتخاب نیست. درواقع‌ ترجیحات افراد در طول زمان تغییر مي‌کند. آنان به طور مداوم مشغول ارزیابی اهداف و وسایل به کار گرفته خویش هستند و به این ‌ترتیب رفتار دیگران را نیز تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. تغییر ‌ترجیحات هر فرد در طول زمان یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اقتصاد اتریشی با نئوکلاسیک‌ها است. از کنار هم قرار دادن نتایج فوق که همگی از اهمیت ذهن انسان در کنش وی منتج مي‌شود، مي‌توان نتیجه گرفت که تمایز ارزش‌های انسان‌ها از یکسو و تغییر ‌ترجیحات ذهنی هر فرد در طول زمان از سوی دیگر، دلالت بر عدم امکان برنامه‌ریزی متمرکز دارد. به عبارت دیگر مشروعیت یک برنامه‌ریزی متمرکز به کار آمدی آن است حال آنکه از دیدگاه اقتصاددانان اتریشی داده‌های یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز بیش از آنکه واقعیت‌های عینی باشند، پدیده‌های ذهنی هستند به همین دلیل نمي‌توان به کار آمدی آنها یقین داشت. جهت تبیين بهتر این مطلب به نوشته‌اي از‌ هایک اشاره مي‌کنیم.«یکی از مشکل‌ترین تصمیم‌های مربوط به تولید تعیین مقدار و چگونگی مصرف کالاهای سرمایه‌اي است. یک نظام سوسیالیستی بر پایه انتظارات ازآینده قیمت نهاده‌ها و محصول، به تدوین برنام‌هاي متمرکز در این خصوص بپردازد؛ در حالی که قیمت‌های آتی تنها قضاوت‌هایی درباره امکان‌های موجود در آینده جهان است و هیچ موقعیت عینی ندارد. شناخت درباره فرآيند تولید نیز دستورالعمل ثابتی نیست، بلکه در بسیاری موارد زاییده ذهن است».از گفته‌های فوق مي‌توان به اهمیت تفکر ذهن‌گرایانه در ‌اندیشه‌های متفکران علم اقتصاد اتریشی پی برد. در واقع در این مکتب نه تنها ارزش‌ها بلکه طرح‌ها، انتظارات و دریافت‌های افراد از واقعیت هم ذهنی است. جدول زیر خلاصه‌اي از تاثیر ارزش‌های ذهنی در مبانی اقتصاد اتریشی را نشان مي‌دهد.

فرآيند‌گرایی: دانستیم که کنش‌های افراد نه تنها از فردی به فرد دیگر تغییر مي‌کند بلکه کنش‌های یک فرد نیز در طول زمان تغییر می‌کند. افراد در هر لحظه از زمان براساس آخرین خواسته خود تصمیم می‌گیرند و ابزارهایی را جهت رسیدن به آن هدف برمی‌گزینند و در نهایت برای دستیابی به آن دست به عمل می‌زنند. نااطميناني ناشی از کنش‌های متفاوت افراد باعث مي‌شود تا همه به خواسته واقعی خود نرسند و حتی گاهی کنش فرد برای رسیدن به هدف توسط عمل دیگری متوقف گردد. بنابراین نمی‌توان از نتیجه واقعی عمل تا قبل از تحقق آن اطمینان داشت.. به علاوه چون سود و زیان نیز ماهیتی ذهنی دارد و غیر قابل‌ اندازه‌گیری است، داوری در مورد کارآیی یا ناکارآمدی کنش، به نظر افراد مرتبط مي‌شود و آنها هستند که پس از انجام عمل، کارآ بودن عمل را تعیین مي‌کنند. طی فرآيند تصمیم‌گیری برای عمل است که افراد مي‌آموزند بهترین کنشی که می‌توانند انجام دهند کدام است. حتی درصورت دستیابی به هدف نهایی نیز، عملی که در آن لحظه بهترین است الزاما در تجربه مجدد بهترین نخواهد بود. در واقع کسب دانش‌های جدید فرد را قادر مي‌سازد تا طیف وسیعی از تغییرات را در طرح‌ها و برنامه‌های خود متصور شود. به دلیل همین گستردگی، از منظر اقتصاد اتریشی مهم‌ترین مساله اقتصادی یک جامعه سازگار ساختن کنش‌های مختلف است؛ چرا که هر کدام بخشی از شناخت را در اختیار دارند. بر این اساس مي‌توان اینگونه استدلال کردکه رجحان‌های تثبیت نشده فردی در طول زمان، موجب تجدیدنظر وارزیابی در اهداف و وسایل و در نهایت تغییرکنش فرد مي‌شود. نتیجه مسلم این تغییرات در بازار تغییر مداوم شرایط تعادلی است. شرایطی که از منظر دیدگاه نئوکلاسیک تعادل را نقطه‌اي مي‌داند که در آن عرضه و تقاضا با هم برابرند و کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را براساس رسیدن به قیمت تعادلی ثابتی تنظیم مي‌کنند. این در حالی است که از دید اقتصاد اتریشی حرکت به سوی شرایط تعادلی یک فرآيند یادگیری است که شناخت جدید ایجاد مي‌کند و انتظارات را تغییر مي‌دهد و در نهایت شرایط تعادلی تغییر مي‌كند. کارآمدی در اقتصاد اتریشی در طول فرآيند کنش معنا مي‌یابد و داده‌اي از قبل معین و شناخته شده در مرحله نهایی نیست. به عبارت دیگر در این مکتب، کارآیی برآورده شدن خواسته‌های مهم‌تر فرد به جای خواسته‌های کم‌اهمیت وی است. افراد به دلیل قرار گرفتن در فرآيند مستمر تغییر ‌ترجیحات ذهنی در بستر زمان طیف متفاوتی از خواست‌ها را تجربه مي‌کنند واز آنجا که کارآیی در سایه تبادل حالتی با مطلوبیت کمتر با گزینه‌اي با مطلوبیت بیشتر محقق مي‌شود، پس نمي‌توان وضعیتی ثابت را به عنوان نقطه تعادلی کارآ در نظر گرفت.در اینجا این سوال مطرح مي‌شود که در این انبوه تغییرات افراد چگونه نسبت به پیش‌بینی پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و سایر تصمیمات خود امیدوارند؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که در اقتصاد اتریشی درک فرآيند کنش و چگونگی شکل‌گیری دانش، تسری و به کارگیری آن توسط افراد اهمیت ویژه‌اي دارد. آنها با تاکید بر فقدان دانش کامل افراد و نیز وجود شرایط نااطميناني ضرورت وجود نهادها را مطرح مي‌سازند. پول یکی از این نهادها است. پول یا همان وسیله مبادله به‌طور خودانگیخته ایجاد می‌شود تا درجه نااطميناني را کاهش داده و آنها را نسبت به خرید کالاهای مورد نیازی که تولیدشان در اختیار خودشان نیست، مطمئن سازد. در واقع پول وسیله تسهیل مبادله شد. نکته برجسته این مقاله خودانگیختگی این نهاد‌هاست که وجه افتراق دیگری بین اقتصاددانان اتریشی و نئوکلاسیک‌ها است؛ چرا که در اقتصاد اتریشی این نهادها به صورت خودجوش پدید مي‌آیند و اختراع ذهن بشرند. بنابر این مي‌توان نتیجه گرفت که با وجود کنش‌های متفاوت انسانی که از ارزش‌های متمایز فردی منتج مي‌شود فرض ثابت انگاشتن شرایط بازار برای نیل به یک نقطه تعادلی معین، غیرواقعی است. بنابراين اقتصاد اتریشی به جای اهمیت دادن به یک وضعیت تعادلی نهایی و مشخص به فرآيند‌گرایی معتقد است. فرآيندی که طی آن افراد با تجدید نظر در اهداف و وسایل خود در هر لحظه از زمان برای به دست آوردن مطلوب‌ترین انتخاب خود دست به کنش مي‌زنند.در انتها لازم به یادآوری است که آنچه تحت عنوان مبانی اقتصاد اتریشی به آن اشاره شد تنها به نقاط اشتراک نظریه‌پردازان اقتصاد اتریشی اختصاص دارد و هر کدام از این مباحث خود به تنهایی حدیث مفصلی است از این مجمل.

زهرا وهابی

منبع:Rastak.com

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

اقتصاد بیمار چه بلایی سر جامعه ایران آورده است؟

cafeliberal

تورم را چرا می‌سازند؟، حسن منصور

cafeliberal

عصر پول مفت

cafeliberal

اقتصاد به روایتی دیگر

cafeliberal

ملاحظاتی درباره نرخ رشد ایران

cafeliberal

«سفره مردم»؛ سیاسی‌ترین متغیر اقتصادی

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید