32.8 C
تهران
سه‌شنبه 16 خرداد 1402 ;ساعت: 16:47
کافه لیبرال

مشخصه های اقتصاد بازار از زبان میزس

اقتصاد بازار یک سیستم اجتماعی تقسیم کار در شرایط مالكيت خصوصی ابزار تولید است. هر کسی از جانب خود کنش می کند، ولی هدف کنش های هر کسی هم ارضای نیازهای خویش است و هم ارضای نیازهای سایر مردم هر کسی با کنشگری به همشهریان خود خدمت می کند. از طرف دیگر، همشهریان هرکسی به او خدمت می کنند. هرکسی هم یک ابزار است و هم یک هدف في نفسه؛ یک هدف غایی برای خویش و یک ابزار برای سایر مردمی که برای دستیابی به اهداف خودشان کوشش می کنند.این سیستم  توسط بازار هدایت می شود. بازار، فعالیت های به کانال هایی هدایت می کند که در آنها به بهترین به خواسته های همشهریانش خدمت کند. در عملکرد بازار هیچ اجبار و تحمیلی نیست. دولت دستگاه اجتماعی اجبار و تحمیل ،  در بازار و فعالیت های شهروندان که توسط بازار هدایت می شوند، مداخله نمی کند. استفاده دولت از قدرت برای به اطاعت واداشتن مردم، تنها به منظور بازداری از کنش های برهم زننده امنیت و حفاظت از عملکرد بی اشکال اقتصاد بازار صورت می گیرد. دولت از زندگی، سلامت و دارایی های فرد دربرابرخشونت شدید یا نامشروع  تبهکاران  داخلی  و  دشمنان خارجی محافظت  می کند.  بنابراین، دولت محیطی را ایجاد و حفاظت می کند که در آن اقتصاد بازار می تواند در امنیت به کار خود ادامه دهد. انگاره مارکسی «توليد آنارشیک» به درستی این ساختار اجتماعی را به عنوان یک سیستم اقتصادی توصیف می کند که توسط یک دیکتاتور هدایت نمیشود؛ یعنی یک تزار تولید که وظیفه هر فرد را تعیین کند و او را به اطاعت از این فرمان وادارد. هر انسانی ازاد است؛ هیچ کس رعیت یک جبار نیست. فرد، داوطلبانه خود را به سیستم همکاری می پیوندد. بازار او را هدایت می کند و به او نشان می دهد که از چه راهی می تواند به بهترین شکل رفاه خود و رفاه سایر مردم را افزایش دهد. بازار مسلط است. فقط بازار است که تمامی سیستم اجتماعی را در هماهنگی قرار داده و به آن جهت و معنا میدهد. بازار یک مکان یا یک چیز یا یک موجودیت جمعی نیست بازار یک فرایند است که با تأثیرات متقابل کنش های افراد من به  پیش  می رود؛  افرادی  که  تحت شرایط تقسیم کار با یکدیگر همکاری می کنند. نیروهای دائما در حال تغییری که  وضعیت بازار را تعیین می کنند  عبارتند از برآوردهای یک توسط این افراد، و کنش های آنها که توسط این برآوردهای ارزش هدایت می شوند. وضعیت بازار در هر لحظه عبارت است از ساختار قیمت، یعنی تمامی نسبت های مبادله ای که توسط برهم کنش افراد مایل به خرید و افراد مایل به فروش ایجاد شده اند. هیچ امر غير بشری یا اسطوره ای درباره بازار وجود ندارد. فرایند بازار تماما حاصل کنش های انسان است هر پدیده بازار را می توان تا انتخاب های محرز اعضای جامعه بازار ردیابی کرد فرایند بازار، تطبیق کنش های فردی اعضای مختلف جامعه بازار با الزامات همکاری متقابل است قیمت های بازار به تولیدکنندگان می گویند که چه چیزی را، چگونه و به چه مقدار تولید کنند. بازار نقطه کانونی است که فعالیت های افراد به آن همگرا می شوند و مرکزی است که فعالیت های افراد از آن منشعب می شوند.

اقتصاد بازار باید مشخصا از سیستم دیگر قابل تصور -هرچند نه قابل تحقق- برای همکاری های اجتماعی تحت شرایط تقسیم کار متمایز شود؛ یعنی سیستم مالکیت اجتماعی یا دولتی ابزار تولید. این سیستم را عموما سوسیالیسم، کمونیسم، اقتصاد برنامه ریزی شده یا سرمایه داری دولتی نامیده اند. اقتصاد بازار (یا چنان که معمولا نامیده می شود: سرمایه داری) و اقتصاد سوسیالیستی با یکدیگر ناسازگارند. هیچ ترکیبی از این دو سیستم، امکان پذیر یا قابل تصور نیست. چیزی به نام اقتصا مختلط وجود ندارد که بخشی از آن سرمایه داری و بخشی از سوسیالیستی باشد. تولید یا توسط بازار هدایت می شود یا توسط فرمان یک تزار تولید یا کمیته ای از تزارهای تولید اگر در جامعه ای مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزار تولید، برخی از این ابزارها تحت تملک و اداره عمومی یعنی تحت تملک و اداره دولت یا یکی از مؤسسات دولتی باشند، این موجب ایجاد سیستمی مختلط نمی شود که در آن سرمایه داری با سوسیالیسم ترکیب شده باشد. این واقعیت که دولت یا شهرداری ها مالک یا گرداننده برخی کارخانه ها هستند، ویژگی های مشخصه اقتصاد بازار را تغییر نمی دهد. بنگاههای تحت مالکیت و مدیریت عمومی تابع حاکمیت بازار هستند. آنها به عنوان خریداران مواد خام و تجهیزات و نیروی کار، و به عنوان فروشندگان کالاها و خدمات ناگزیرند خود را با الگوی اقتصاد بازار هماهنگ کنند. آنها تابع قوانین بازارند و از این طریق به مصرف کنندگانی وابسته هستند که ممکن است مشتری آنها بشوند یا نشوند. آنها باید برای کسب سود یا دست کم پرهیز از زیان تلاش کنند. دولت ممکن است زیانهای کارخانه ها و فروشگاههای خود را با برداشت از منابع عمومی پوشش دهد. اما این نه تسلط بازار را از بین می برد و نه آن را کمرنگ می کند بلکه فقط آن را به بخشی دیگر منتقل می کند.

گری نورث ، دیدگاه های پولی میزس

@austrianschool⏪⏪

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

چه دخلی به هزینه اش دارد؟، جوزف سالرنو

cafeliberal

چند قطعه کوتاه از باروخ اسپینوزا

cafeliberal

خودروهای تولید ایران “ارزان” است؟

cafeliberal

مبادی فلسفی اقتصاد اتریشی

cafeliberal

لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی

cafeliberal

فلسفه‌ و دموكراسی‌

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید